نرم افزار لابراتوار دندانسازی نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار

فیلم معرفی ، گزارش از سفارش کارها
فیلم معرفی ، نحوه چاپ و گزارش از فاکتورها
فیلم معرفی ، گزارش از عملکرد دکترها
فیلم معرفی ، گزارش از مانده حساب دکترها
فیلم معرفی ، گزارش تفکیکی از جمع نوع کارها

فیلم معرفی ، گزارش از عملکرد تکنسین ها در نرم افزار دندانسازی همکار

فیلم معرفی ، گزارش از خلاصه عملکرد تکنسین در نرم افزار دندانسازی همکار

فیلم معرفی ،چاپ لیبل روی کست دندان در نرم افزار دندانسازی همکار
نمونه فاکتور برنامه


نمونه فاکتور لابراتوار دندانسازی

نرم افزار های ویژه پشتیبانی از راه دور

1 - Any Desk
2 - Ultra Viewer
3 - Supremo
4 - Free Download Manager
5 - Google Meet